Arviointi

​Arvioinnin tavoi​tteet​

Arvosanan antaminen on vain yksi arvioinnin muoto. Arvioinnin tarkoitus on antaa opiskelijalle palautetta opintojesi edistymisestä ja oppimistuloksistasi. Lisäksi arvioinnin tavoitteena on kannustaa opiskelijaa opinnoissaan ja antaa myös huoltajille tietoa opintojen etenemisestä. Arviointi toimii myös näyttönä haettaessa jatko-opintoihin tai työelämään. Arviointi auttaa myös opettajia ja kouluyhteisöä opetuksen kehittämistyössä. ​

Kurssin / opintojakson arviointi

Kurssin ja opintojakson arviointiperusteet sovitaan ensimmäisellä tunnilla. Arviointi voi perustua tuntiaktiivisuuteen, oppimistehtäviin, itse- ja vertaisarviointiin sekä mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin tai muihin näyttöihin. Arvosana voi laskea poissaolojen vuoksi. Itsenäisesti opiskellut kurssit tulee suorittaa hyväksytysti.​

Arvosanat ja jaksotodistus

Jokainen lukion kurssi ja opintojakso arvioidaan erikseen ja toisistaan riippumatta. Valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit sekä opintojaksot arvioidaan numeroin 4-10. Koulukohtaiset kurssit sekä valinnaiset opintojaksot arvioidaan opetussuunnitelman mukaisesti, joko numeroin 4-10 tai suoritusmerkinnällä S tai hylättynä H. Hylätyt koulukohtaiset kurssit ja opintojaksot eivät kerrytä opiskelijan suorittamien opintojen määrää. 

 Opetussuunnitelman merkintä T (täydennettävä) tarkoittaa, että opiskelijan opintosuoritus on kesken. Suorituksista siis puuttuu koe ja / tai yksi tai useampi jakson alussa sovituista oppimistehtävistä. Keskeneräinen opintosuoritus on suoritettava loppuun seuraavan uusintakoepäivään mennessä tai suoritettava kokonaan uudestaan.

L (lopetettu) merkintä tarkoittaa sitä, että opiskelijan on suoritettava kurssi tai opintojakso kokonaisuudessaan uudelleen. Tarvittaessa lisätietoja saa asianomaiselta opettajalta. 

Jos oppiaineen opetussuunnitelmassa ei kurssin tai opintojakson ainoaksi arviointiperusteeksi ole määrätty suoritusmerkintää, kukin suoritus arvioidaan aina ensin numeroin, riippumatta siitä, annetaanko kurssista, opintojakosta tai oppiaineen oppimäärästä suoritusmerkintä vai käytetäänkö muuta arviointitapaa. Numeroarviointi tallennetaan siltä varalta, että opiskelija haluaa numeroarvosanan päättötodistukseen.​

Arvosanan korottaminen

Hyväksyttyä kurssiarvosanaa tai opintojakson arvosanaa voi yrittää korottaa kerran osallistumalla elokuun yleistenttiin. Arvosanaksi jää suorituksista parempi. Uusia voi korkeintaan vuotta aiemmin suoritetun kurssin tai opintojakson.

Hylättyä arvosanaa voi yrittää korottaa kerran osallistumalla yleistenttiin tai päättöviikon kurssikokeeseen. Uusintakuulusteluun pääsemiseksi opettaja voi edellyttää tukiopetukseen osallistumista tai lisätehtävien tekemistä. Hylätyn arvosanan voit uusia myös käymällä kurssin tai opintojakson uudelleen. Ilmoittautuminen uusintakokeeseen​ tapahtuu Wilmassa​. Tarkemmat ohjeet sähköiseen ilmoittautumiseen löydät Wilmasta. Uusinnassa saatu hyväksytty arvosana merkitään kurssin tai opintojakson uudeksi arvosanaksi.

Yhdellä uusintakuulustelukerralla voi kerralla yrittää korottaa korkeintaan kahden eri kurssin tai opintojakson arvosanaa.   

Jos opiskelija jää ilman pätevää syytä saapumatta ilmoittamaansa uusintakokeeseen, menettää hän oikeuden uusia kokeen. Yleistenttejä järjestetään useita kertoja vuodessa. Syksyn yleistentissä voi myös korottaa edellisen lukuvuoden hyväksyttyjä arvosanoja.​

Muissa oppilaitoksissa suoritettujen kurssien arviointi

Muissa oppilaitoksissa suorittamasi kurssit arvioidaan yleensä suoritusmerkinnällä. Jos kyseessä on lukion opetussuunnitelmassa numeroin arvioitava kurssi tai opintojakso, sen arvosana muutetaan lukion arvosana-asteikolle seuraavasti:

​​​Asteikko 1-5​​​​Lukioasteikko​Asteikko 1-3
​Hylätty​4 (hylätty)​Hylätty
​1​5 (välttävä)​1
​2​6 (kohtalainen)​1
​3​7 (tyydyttävä)​2
​4​8 (hyvä)​2
​5​9 (kiitettävä)
10 (erinomainen)
​3


Osaamisen tunnustaminen LOPS2021 opinnoissa

Opiskelijan aiemmin suorittamat opinnot ja muu osaaminen voidaan tunnustaa osaksi opiskelijan opintoja tietyin edellytyksin. Rehtori tekee päätöksen osaamisen tunnustamisesta.

Opiskelija, joka opiskelee LOPS2021 opetussuunnitelman mukaan anoo itse aiemmin suorittamiensa opintojen ja muun osaamisen osalta osaamisen tunnustamista Wilmassa kohdassa Opinnot -> HOPS.

Opiskelijan ohje osaamisen tunnustamisen anomukseen

Opiskelijan ohje aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta osaksi lukio-opintoja.


Päivitetty 02.02.2022 klo 10:46

KERAVAN LUKIO

www.lukio.kerava.fi

Käyntiosoite
Keskikatu 5
04200 Kerava

Postiosoite
PL 123, 04201 Kerava

REHTORIT

Reh​tori Pertti Tuomi 
040 318 2212

​Virka-apul​aisrehtori Ari Meriläinen
040 318 4241

​Apul​aisr​ehtori ​Anne Schroderus
040 318 2253

OPINTOTOIMISTO

puh. 040 318 2204
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma-to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
pe suljettu