Esittävän taiteen linja

​​​​​​​Lukion yleislinja ja p​​ainotuslinjat​

Eri taideaineiden yhdistetty opetus on toteutuessaan ainutlaatuinen suomalaisella lukiokentällä. Opetuksen on tarkoitus tukea opiskelijoiden itsetuntemuksen kasvua sekä luovuutta ja rohkeutta toimia muuttuvan maailman uudistuvissa haasteissa. Esittävän taiteen painotuslinjalla mahdollistetaan myös keravalainen taideopetuksen jatkumo, jossa taideaineisiin suuntautuneet perusopetuksen oppilaat voivat jatkaa opinpolkuaan paikallisessa lukiossa.

Esittävän taiteen linjan valintakokeet on peruttu kevään 2020 osalta korona-epidemian tähden opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Opiskelijat valitaan esittävän taiteen linjalle painotetun keskiarvon mukaan ja opiskelijapaikkoja on 20. Valintaperusteet löytyvät tämän sivun loppupuolelta.

Esittävän taite​​​en linja

Esittävän taiteen linjalla runsaiden koulukohtaisten kurssien lisäksi opiskelija voi suorittaa kuvataiteen, musiikin, draaman ja tanssin lukiodiplomin. Linjalla on opintojen aluksi kaksi esittävän taiteen kurssia, joiden jälkeen opiskelijat voivat valita eri taidemuotojen kursseja ja painottaa opintojaan ensisijaisesti valitsemansa osa-alueen mukaisesti. Kullakin vuosikurssilla valmistetaan eri taidemuotoja integroiva esitys. ​

Dra​ama

Draaman opinnoissa syvennytään teatterin tekemisen osa-alueisiin, näyttelijäntyön tekniikoihin ja draamaan taidesuuntauksena. Kursseilla perehdytään käsikirjoittamiseen, esityksen suunnitteluun ja toteuttamiseen, näyttämötekniikkaan, improvisaatioon ja teatterin eri suuntauksiin. Kaikilla vuosikursseilla toteutetaan esitys yhdessä muiden esittävän taiteen opiskelijoiden kanssa. Opiskelijan itsetunto, identiteetti ja esiintymiskokemus vahvistuvat. 

Musii​​kki

Musiikin opinnoissa keskitytään musisoimiseen erilaisissa ryhmissä ja tutustutaan eri musiikin lajeihin sekä tyyleihin. Kursseilla vahvistetaan elämyksellisesti opiskelijan musiikillisia taitoja ja tietoja. Keskeistä on opiskelijan oma ilmaisu, luovuus, vuorovaikutustaidot ja myönteisten kokemusten vahvistaminen. Opiskelijat tuottavat esityksiä muiden esittävän taiteen linjan opiskelijoiden kanssa ja esiintyvät koulun ulkopuolella erilaisissa tilaisuuksissa. Kursseilla tärkeintä on soittaminen, laulaminen, kuunteleminen sekä säveltäminen unohtamatta musiikin teoriaa.

Ta​nssi

Tanssin opinnoissa lukiolaiset saavat laadukasta ja monipuolista taidetanssin, esiintymisen, tanssi-ilmaisun, tanssitiedon ja koreografian opetusta.  Opiskelija saa mahdollisuuden kehittyä yksilöllisesti sekä osana ryhmää. Olennaista on itse tekeminen ja tanssijan identiteetin vahvistaminen. Jokaisella vuosikurssilla tuotetaan esitys yhteistyönä muiden esittävän taiteen opiskelijoiden kanssa. Tanssin kurssit tarjoavat mahdollisuuden kehonhuoltoon ja hyvinvoinnin ylläpitoon. Opinnot lisäävät valmiuksia pyrkiä tanssin ammatillisiin opintoihin lukion jälkeen. Tanssin opintoihin hyväksytyt opiskelijat osallistuvat lukio-opintojen aikana kaikille tanssin kursseille.

Kuvat​​aide

Kuvataiteen kursseilla perehdytään kuvailmaisun keinoihin ja välineisiin. Tarjolla on perinteisiä kuvataiteen kursseja kuten maalausta, kuvanveistoa ja klassista piirtämistä. Opiskelijalla on myös mahdollisuus opiskella uudempia välineitä hyödyntäviä kursseja, kuten digitaalista valokuvausta, elokuvaa sekä graafisen suunnittelun alkeita. Kuvallisen työskentelyn lisäksi opintoihin sisältyy taidehistorian ja estetiikan opintoja, asiantuntijavierailijoiden tapaamisia ja näyttely- sekä museokäyntejä. Kuvataiteen opinnoissa tärkeintä on opiskelijan persoonallisuuden ja henkisen kasvun tukeminen kuvataiteen avulla.

Hakemin​en ja valin​​​ta

Linjalle haetaan kevään yhteishaussa. Esittävän taiteen linjalle otetaan 20 opiskelijaa.

HUOM! MUUTTUNET VALINTAPERUSTEET: Esittävän taiteen linjan valintakriteereinä käytetään: 

  • Esittävän taiteen linjan valintakoetta ei järjestetä kevään 2020 yhteishaussa korona-epidemian tähden.
  • Valintaperusteet kevään 2020 yhteisvalinnassa: Valintaperusteena kevään 2020 yhteishaussa käytetään hakijan perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden painotettua keskiarvoa. Painotuskerroin on 2 ja valinnassa painotetaan äidinkielen, matematiikan ja A1-kielen arvosanoja.

Linjalle valituilla opiskelijoilla lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,00. 

VALINTAKOKEITA EI JÄRJESTETÄ, LUE VALINTAPERUSTEET YLÄPUOLELTA!

Ohjeet valintakokeeseen valmistautumiseen ja osallistumiseen

Esittävän taiteen linjan valintakokeet

Lukio lähettää kaikille hakijoille yhteishaun päättymisen jälkeen tekstiviestin, jossa kysytään hakijan nimi ja esittävän taiteen suuntautumisvaihtoehto, jonka valintakokeeseen hakija aikoo osallistua. Valintakoejärjestelyjen onnistumisen takaamiseksi hakijan edellytetään vastaavan tekstiviestiin. Uusintakokeita ei järjestetä. Kokeessa ei ole haastattelua. Lukio voi tarvittaessa tallentaa valintakokeet arviointia varten. Hakijan tulee ottaa koetilaisuuteen mukaansa omat eväät. 

Kaikille hakijoille lähetetään viimeistään 31.3.2020 henkilökohtainen kutsu valintakokeeseen, joka pidetään 21.4.2020 Keravan lukion ja aikuislukion tiloissa osoitteessa Keskikatu 5, 00420 Kerava. Yksittäisen hakijan valintakoe kestää 3-4 tuntia.

Kuvataiteen valintakoe

Valintakokeessa on kolme muun muassa piirtämisen ja maalaamisen sujuvuutta, sommittelua, mielikuvitusta, värinkäyttöä ja viestin välittymistä mittaavaa tehtävää. Hakijan ei tarvitse tuoda valintakokeeseen mitään työvälineitä, mutta omat pensselit, vesivärit ja lyijykynät saa tuoda mukanaan. Valintakokeen tehtäviä ei palauteta hakijoille. Aikaa tehtävien tekemiseen on kolme tuntia.

Draaman valintakoe

Valitse yksi kolmesta monologiteksteistä (monologitekstit). Harjoittele ja muokkaa se omaan suuhusi sopivaksi. Monologia ei ole pakko opetella sanasta sanaan. Mieti, mitä monologin sisältämiä asioita voisit ilmaista toiminnan avulla. Käytä apuna tähänastista tietämystäsi draaman ilmaisukeinoista (liike, ääni, eleet, kehonkieli, rytmi, tilankäyttö). Esitystilana toimii tavallinen luokkahuone. Voit halutessasi päättää, missä suunnassa ja paikassa luokkahuonetta katsomo on. Esityksen kesto on korkeintaan 5 min.

Tanssin valintakoe

Valintakokeessa tanssin hakijat osallistuvat ryhmätilanteeseen, jossa mitataan hakijan motivaatiota, kiinnostusta ja kykyä toimia yhdessä. Ryhmätilanne ei vaadi etukäteisvalmistautumista. Lisäksi hakija esittää tanssisoolon, jonka koreografian hakija on tehnyt itselleen. Soolon tulee edustaa jotain taidetanssin muotoa (baletti, nykytanssi, jazztanssi) tai näiden yhdistelmää. Siinä saa olla vaikutteita myös muista tanssityyleistä. Esityksen kesto on 2-4 minuuttia.

Musiikin valintakoe koostuu kahdesta osasta:

  1. Pakollinen laulunäyte (nuotti), joka esitetään ulkoa ja ilman säestystä. Sävellaji on vapaavalintainen.
  2. Omavalintainen laulu- tai soittonäyte: esitä valitsemasi kappale tai osa suurempaa teosta haluamallasi instrumentilla tai laulaen. Voit halutessasi säestää itseäsi. Musiikkikappaleen kesto voi olla korkeintaan 2½ min.
Luokasta löytyy piano, sähkökitara, sähköbasso, kitara- ja bassovahvistimet, instrumenttikaapelit ja rumpusetti. Muut instrumentit ja rumpukapulat, plektran yms. hakija tuo mukanaan. Hakija voi käyttää yhteensä korkeintaan 5 minuuttia aikaa.

Valintakokeita ei järjestetä keväällä 2020 korona-epidemian tähden. Valintakoeohjeet ja liitteet pdf-muodossa

  • Ohjeet valintakokeeseen valmistautumiseen ja osallistumiseen
  • Draaman valintakokeen monologitekstit 
  • Musiikin valintakokeen nuotti
  • Aineistot julkaistaan 27.1.2020

Kurssit ja sis​ällöt

​Aine​Kurssimäärä
​Draama​10
​Musiikki ​16
​Tanssi​9
​Kuvataide​11
​Taiteiden välisiä kursseja​6

Lisä​​​tie​​toja​​

Lisätietoja linjan opintosisällöistä ja hakemisesta linjalle saa opinto-ohjaajilta ja rehtorilta.

Päivitetty 23.03.2020 klo 09:00

KERAVAN LUKIO JA AIKUISLUKIO

www.lukio.kerava.fi

Käyntiosoite
Keskikatu 5
04200 Kerava

Postiosoite
PL 123, 04201 Kerava

REHTORIT

Reh​tori Pertti Tuomi 
040 318 2212

​Virka-apul​aisrehtori Ari Meriläinen
040 318 4241

​Apul​aisr​ehtori ​Anne Schroderus
040 318 2253

OPINTOTOIMISTO

puh. 040 318 2204 tai 040 318 2431
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma-to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
pe suljettu