Projektit

LUMA-kehittämiskoulu LUMA2020-ohjelmassa

Keravan lukio ja aikuislukio on valittu LUMA-kehittämiskouluksi Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan LUMA2020-ohjelmaan, joka toteutetaan vuosien 2019-2020 aikana yhteistyössä useiden eri toimijoiden kanssa. 

LUMA2020 - Yhdessä tehden, oppien ja innostuen -ohjelman käytännön toteuttajana toimii LUMA-keskus Suomi ja ohjelman tavoitteena on LUMA-aineiden opetuksen ja oppimisen kehittäminen vuosien 2019-2020 aikana yhteistyössä päiväkotien, koulujen, elinkeinoelämän ja eri organisaatioiden kanssa. Yhteisöllisen toiminnan päätavoitteena on tukea lasten ja nuorten innostusta ja opiskelumotivaatiota matematiikkaa, luonnontieteitä ja teknologiaa kohtaan sekä kehittää näiden aineiden opetuksen ja oppimisen laatua aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.

Hankkeessa on eri teemoja, joista oppilaitokset ovat valinneet omat teemansa, joihin ne keskittyvät kehittämistehtävässään. Toiminta toteutetaan oppimisprojektin kautta neljässä teemassa, joita ovat Kestävä kehitys (mm. ilmastonmuutos, kiertotalous), Matematiikkaa ympärillämme (mm. taide, talous ja tilastot), Teknologia ympärillämme (mm. liikkuva laite, tekoäly, robotiikka) ja Minun LUMAni (vapaavalintainen teema, joka linkittyy kuitenkin LUMA-aineisiin). 

Keravan lukion ja aikuislukion teemaksi valikoituivat Kestävä kehitys ja Matematiikka ympärillämme. Teemat valikoituivat oppilaitoksen nykyisten suuntautumisten perusteella. Ohjelma alkaa yhteisellä tapaamisella 30.10. ja tapaamisessa suunnitellaan omaa monialaista oppimiskokonaisuutta, teemaopintoja tai projektityötä. Työt voi toteuttaa myös yhteistyössä toisen oppilaitoksen kanssa. Kehittämistyössä painottuu oman oppimisyhteisön opetuksen ja oppimisen kehittäminen uusimpaan tutkimustietoon ja suomalaisiin innovaatioihin pohjautuen yhteisöllisesti korkeakoulujen ja työelämän kanssa. Ohjelmassa päästään verkostoitumaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Oppilaitos profiloituu LUMA-kehittämisoppilaitokseksi ja pääsee osallistumaan ja jakamaan ideoita Valtakunnallisilla LUMA-päivillä 2020 sekä pääsyn alueellisille StarT-festareille.

Kehittämisohjelman aikana LUMA-keskus on toiminnan tukena ja tarjoaa oppilaitoksille työpajoja, koulutusta, asiantuntija-apua projektien toteuttamisessa, opetusmateriaaleja ja ideoita sekä vierailuja mm. yrityksiin.

Korkeakouluyhteisyö

Luma-linjan sekä esittävän taiteen linjan kanssa aloitetaan yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa keväällä 2019. Suunnitteilla on taidetta ja tiedettä yhdistäviä projekteja, asiantuntijaluentoja sekä mm. vierailuja Aalto-yliopistolle. Yhteistyö Lappeenrannan LUT-yliopiston kanssa alkaa lukuvuonna 2018-2019.

Lukion aikana voi suorittaa avoimen yliopiston kursseja, jotka voidaan hyväksilukea lukion kursseihin. Tietojenkäsittelytieteen opinnoissa on mahdollista suorittaa yliopiston ohjelmoinnin MOOC-kurssi, jonka menestyksekkäästi suorittaminen (tehtävät ja näyttökoe) voi avata ovet tietojenkäsittelytieteen opintoihin Helsingin yliopistoon. 

Yhteistyötä tehdään pääkaupunkiseudun yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Tutustumiskäyntejä tehdään alueen ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Oppilaitoksessa vierailee eri alojen asiantuntijoita.

NPDL-yhteistyöverkosto eli syväoppimisen ohjelma​​

Keravan varhaiskasvatus, perusopetus ja lukiokoulutus osallistuvat NPDL-yhteistyöverkostoon eli syväoppimisen ohjelmaan vuosina 2018 ja 2019. 

Syväoppimisen ohjelman kautta saavutetaan keravalaisille nuorille yhdenvertaiset mahdollisuudet lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien mukaiseen syväoppimiseen ja oppimisen yhteistyöhön kansainvälisesti. 

Ohjelman avulla varmistetaan lukion opettajien osaamisen kehittyminen ja ymmärrys oppilaitoksen toimintakulttuuriin liittyvistä tekijöistä käsitteiden ja kokemusten jakamisen kautta.  Verkoston kautta jokainen mukana oleva oppilaitos voi päästä yhteistyöhön toistensa kanssa vaikka sijainti olisi toisella puolella maailmaa. Huoltajat saavat verkoston toiminnan ja materiaalien kautta ymmärrystä oppimisen ja oppimisympäristöjen muuttumisesta.

Syväoppimisen ohjelma on kaksivuotinen

Ohjelman aikana opettajat, rehtorit ja johtajat saavat valmennusta ja oppivat hyödyntämään NPDL-ohjelman (New Pedagogies for Deep Learning) materiaaleja ja työkaluja. Ohjelmassa on käytännössä kysymys ajattelutavan muutoksesta opetuksessa, joten materiaalit ja työkalut säilyvät lukiokoulutuksen käytössä kaksivuotisen ohjelman jälkeenkin.

Syväoppimisen verkostoon kuuluu tällä hetkellä 1 000 toimipaikkaa 10 maassa ja neljässä maanosassa. Suomessa lähes 200 oppilaitosta ja päiväkotia noin 30 kunnasta on mukana Opetushallituksen suosittelemassa kansainvälisessä verkostossa. Kerava on Suomessa ensimmäinen kaupunki, jossa sekä varhaiskasvatus, perusopetus että lukiokoulutus ovat kaikki mukana ohjelmassa. 

Taustalla oppimiskulttuurin muutosteoria

NPDL-ohjelman taustalla on kanadalaisen pedagogin Michael Fullanin johdolla kehitetty oppimiskulttuurin muutosteoria. Verkoston syväoppimisen ohjelman kautta voidaan taata tuki opettajalle työn ja roolin uudistuessa. Samalla tavalla voidaan taata tuki rehtorille oppilaitoksen toimintakulttuurin uudistamisen johtamiseen sekä toimialan johtoon ja kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenille johtamisen ja etenemisen seurantaan. 

Lukio liikkuu

Lukuvuonna 2019-2020 Keravan lukio ja aikuislukio on mukana Liikkuva koulu -hankkeessa. Liikkuva lukio sai rahoituksen Liikkuva opiskelu -toiminnan aloittamiseen ja liikkuvan lukion kehittämiseen.

Lukio liikkuu hankkeen tavoitteena on

 • tehostaa uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa tarjoamalla opettajille täydennyskoulutusta toiminnallisista opetusmenetelmistä ja muokkaamalla koulutiloja sekä tulevaisuudessa myös koulujen pihoja oppilaiden toiminnallisuutta ja omaehtoista liikkumista lisääviksi
 • ottaa päivittäiseen käyttöön toiminnallisia, opiskelijoita aktivoivia työtapoja kaikkien aineiden oppitunneilla istumisen vähentämiseksi kansallisten istumisen vähentämissuositusten mukaisesti
 • luoda opiskelijoille työskentely-ympäristö, joka kannustaa ja ohjaa vaihteleviin tapoihin toimia ja työskennellä asentoa vaihtaen
 • lisätä oppiainerajat ylittävää opetusta yhdistämällä liikuntaa muihin oppiaineisiin
 • edistää oppilaitoksen yhteisöllisyyttä sekä maahanmuuttajaopiskelijoiden integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan toiminnallisten menetelmien avulla
 • arvioida ja seurata toiminnallisten opetusmenetelmien käyttöä vuosittain toteutettavien opiskelija ja itsearviointikyselyjen avulla
 • vahvistaa opiskelijoiden osallisuutta aktivoimalla opiskelijoita aktiivisesti mukaan liikunnallisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen
 • lisätä liikunnallista toimintaa koulupäiviin kaupungin (liikunta- sekä kasvatus- ja opetustoimi) ja urheilu- ja liikuntaseurojen yhteistyöllä
 • tukea liikunnan avulla kaikkien opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia, auttaa heitä tutustumaan uusiin liikuntamuotoihin ja saamaan onnistumisen kokemuksia
 • kannustaa erityisesti niitä nuoria liikuntaharrastuksen pariin, jotka eivät aktiivisesti harrasta liikuntaa tai kuulu mukaan seuratoimintaan
 • opettaa nuoria huolehtimaan ympäristöstään kannustamalla heitä käyttämään saastuttamattomia liik-kumismuotoja eli kävelyä ja pyöräilyä

Keravan lukion ja aikuislukion liikkuva koulu hanke on jaettu seuraaviin toimenpideryhmiin:

 • oppituntien liikunnallistaminen
 • taukoliikunnan lisääminen
 • liikunnan houkuttelevuuden lisääminen
 • liikuntatapahtumat
 • opettajien kouluttaminen liikuttajiksi; yhteistyöverkostot liikuttajina
 • liikuntaa tukevat hankinnat
Ideat muodostavat yhdessä toiminnallisen kokonaisuuden, jossa eri osa-alueet menevät päällekkäin. Ideoita liikunnallisemmiksi toimintatavoiksi on kerätty opettajilta, muilta henkilökunnan jäseniltä ja opiskelijoilta.

Nuorte​n lukiokoulutuksen tuntijakokokeilu

Keravan lukio ja aikuislukio on mukana valtakunnallisessa tuntijakokokeilussa yhdessä 25 muun lukion kanssa. Kokeilussa poiketaan reaaliaineiden osalta lukiolain yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. 

Tarkoituksena on kokeilla nuorten lukiokoulutuksen opiskelijoiden mahdollisuutta nykyistä suurempaan valinnaisuuteen sekä tutkia lukiokoulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia järjestää enemmän valinnaisuutta sisältävää lukiokoulutusta.

Kokeilussa reaaliaineet on jaettu kahteen koriin: ympäristö ja luonnontieteet sekä humanistis-yhteiskunnalliset tieteet. Ensimmäiseen koriin kuuluvat biologia, maantiede, fysiikka, kemia ja terveystieto sekä toiseen koriin filosofia, psykologia, historia, yhteiskuntaoppi ja uskonto / elämänkatsomustieto. Kummastakin korista opiskelijan tulee opiskella lukioaikana yhdeksän valtakunnallista syventävää kurssia, josta yhden kurssin on oltava terveystietoa ja yhden kurssin uskontoa / elämänkatsomustietoa.

Opiskelija päättää osallistuuko hän tuntijakokokeiluun. Kokeiluun voivat osallistua syksyllä 2016 ja 2017 lukio-opintonsa aloittavat opiskelijat. ​

Tuntijakokokeilun infon aineisto​ (kevään 2017 info)

Lukioiden kehittämisverkosto

Keravan lukio ja aikuislukio on yhdessä 83 muun lukion kanssa mukana lukioiden kehittämisverkostossa​. Kehittämisverkoston tavoitteena on erityisesti kehittää ja uudistaa lukioiden pedagogiikkaa, opiskeluympäristöjä ja toimintakulttuuria. 

Lukiot valittiin mukaan kehittämisverkostoon perustuen hakijan aiempaan kehittämiskokemukseen, arvioon oman toimintansa nykytilasta, kehittämistavoitteisiin, toimintasuunnitelmaan ja tavoiteltuihin tuloksiin. Valintaan vaikuttivat myös hakijan suunnitelma yhteistyöverkostosta sekä tulosten vakiinnuttamisesta ja levittämisestä.

Verkostoon valitut koulutuksen järjestäjät ja lukiot kehittävät toimintaansa opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti paikallisista lähtökohdista ja tarpeista käsin. Työskentely käynnistyi syksyllä 2016 valtakunnallisella seminaarilla, joka pidettiin 29.8.2016 Helsingissä.

Keravan lukion ja aikuislukion tavoitteena on uudistaa lukion toimintatapoja ja toimintakulttuuria siten, että mahdollistetaan opiskelijan yksilöllinen oppimispolku oppiaineen kurssien sisällä sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen hyödyntämällä mm. tieto- ja viestintäteknologian pedagogista käyttöä. Lisäksi kehitetään arviointia siten, että siinä korostuu oppimista tukeva ja opiskelua kannustava kokonaisvaltainen arviointi, jossa opiskelija on mukana itse asettamassa tavoitteensa ja ottamassa vastuuta tavoitteidensa saavuttamista. Abitti koejärjestelmä otetaan laajasti käyttöön sekä sähköisen ylioppilastutkinnon YTL:n aikataulun mukaisesti.​
Päivitetty 22.06.2021 klo 11:55

KERAVAN LUKIO

www.lukio.kerava.fi

Käyntiosoite
Keskikatu 5
04200 Kerava

Postiosoite
PL 123, 04201 Kerava

REHTORIT

Reh​tori Pertti Tuomi 
040 318 2212

​Virka-apul​aisrehtori Ari Meriläinen
040 318 4241

​Apul​aisr​ehtori ​Anne Schroderus
040 318 2253

OPINTOTOIMISTO

puh. 040 318 2204
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma-to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
pe suljettu